ชมรมนักศึกษาชาวเหนือ ม.ธรรมศาสตร์

Northern Student Club, Thammasat University

น้องๆ คนไหนมีข่าวอะไรที่จะฝากประชาสัมพันธ์บนข้อความประกาศตัวอักษรวิ่งก็โพสฝากประกาศไว้ได้เลยนะครับ

  เด็นโซ่เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมค่ายสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 5

  Share

  DENSO International Asia

  จำนวนข้อความ : 1
  คะแนน : 3
  Join date : 26/03/2012

  เด็นโซ่เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมค่ายสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 5

  ตั้งหัวข้อ by DENSO International Asia on Mon Mar 26, 2012 3:52 pm

  ที่มา
  ในปี 2551 บริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น ผู้พัฒนาและผลิตระบบ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำระดับโลก ร่วมกับสภาการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ริเริ่มโครงการ “เยาวชนเด็นโซ่ ผู้พิทักษ์รักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อให้เยาวชนมีความตระหนักถึงการดำรงอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างกลมกลืนและมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีโอกาสค้นคว้าศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สามารถดำรงอยู่อย่างยั่งยืนท่ามกลางความเจริญด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 5 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจาก 7 ประเทศ ได้แก่ประเทศไทย สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น

  วัตถุประสงค์
  เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ พร้อมปลูกจิตสำนึกในการสร้างสังคมแบบยั่งยืนผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมจากแนวคิดที่หลากหลายด้วยการฝึกปฏิบัติจริง

  รายละเอียดการอบรม
   เข้าค่ายสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย (Local Training): วันที่ 23-26 กรกฎาคม 2555 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และเรียนรู้แนวทางการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนจากการลงมือปฏิบัติจริง พร้อมทั้งคัดเลือกตัวแทนจากประเทศไทยประมาณ 3-4 คนไปอบรมด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น
   เข้าค่ายสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น (Global Training): เดือนตุลาคม 2555 ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่ริเริ่มโดยชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานราชการและเอกชน ศึกษาความเจริญด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในขณะที่ยังคงความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมได้อย่างดี พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมอบรมนานาชาติ หลังจากนั้น นักศึกษาทุกคนจะพัฒนาสร้างสรรค์แผนงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของตนเอง

  คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยหรือผู้ที่จบการศึกษาระดับดังกล่าวแล้ว แต่อายุไม่เกิน 30 ปี
  2. สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีคะแนนสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 700 คะแนน หรือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 210 คะแนนสำหรับ Computer-based, 80 คะแนนสำหรับ Internet-based และ 550 คะแนนสำหรับ Paper-based ทั้งนี้ ยกเว้นนักศึกษาหรือผู้ที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติ ไม่จำเป็นต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
  3. สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติภาคสนามได้
  4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการทั้งหมดได้

  วิธีการรับสมัคร
  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครจากเว็บไซต์ ที่ ww.denso-yea.com
  2. ส่งใบสมัครภายใน 15 พ.ค. 2555

  ติดต่อสอบถาม
  แผนก Corporate Communications บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด โทร. 0 2315 9500 ต่อ 2214 และ 2215

   เวลาขณะนี้ Sat Dec 15, 2018 11:18 am